لیست مشاغل مجاز و غیرمجاز پس از طرح فاصله‌گذاری اجتماعی
وبسایت خبری - تحلیلی فرارو farau.com | @fararunews

لیست مشاغل مجاز برای فعالیت به شرح زیر است:

لیست مشاغل مجاز و غیرمجاز پس از طرح فاصله‌گذاری اجتماعی