(تصاویر) عبور از راه پرخطر خدا آفرین
وبسایت خبری - تحلیلی فرارو farau.com | @fararunews

عکاس: پانته آ نیکزاد چالش تری/ مهر